Vavčer za pripravo digitalne strategije

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za pripravo digitalne strategije

 • Prijavitelj iz kataloga strokovnjakov izbere strokovnjaka/zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti priprave digitalne strategije, ki temelji na specifikah podjetja, in morebitne potrebe vključitve dodatnih strokovnjakov iz kataloga strokovnjakov.
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Predpogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi.
 • Prijavitelj izpolnjen prijavni list (v katerem bo med ostalim opredelil, zakaj potrebuje digitalno strategijo in kakšen je pričakovan vpliv pripravljene strategije na podjetje) posreduje na elektronski naslov DIH Slovenije - info@dihslovenia.si.
 • Na podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).
 • Po prejemu pozitivnega predhodnega mnenja DIH Slovenije mora prijavitelj oddati vlogo preko ePortala SPS.
 • Prijavitelji bodo praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobili obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • Po pozivu k podpisu pogodbe mora prijavitelj v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti SPS.
 • Celotno pripravljeno digitalno strategijo v elektronski obliki (pdf) mora upravičenec posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije: info@dihslovenia.si za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenije (Obrazec št. 2), pri čemer je potrebno upoštevati, da ima DIH Slovenije na voljo 20 dni za izdajo pozitivnega mnenja.
 • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. Smernice.
 • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost dopolnitve samo enkrat. Prijavitelj ima 5 delovnih dni časa, da pošlje dopolnitve, nato ima komisija 5 delovnih dni časa, da ponovno poda mnenje.
 • Prejeto pozitivno mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 2) skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku, v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) preko ePortala SPS oddati v zahtevek za izplačilo.

Celotna navodila in postopek pa si lahko preberete tukaj.

Smernice

Podjetja potrebujejo digitalno strategijo, da bodo lahko premišljeno pristopila k digitalni preobrazbi in dosegla zastavljene cilje ter ostala konkurenčna.

Digitalna strategija je pomemben sestavni del poslovne strategije in predstavlja njeno dopolnitev za vzpostavitev digitalne zmogljivosti v podjetjih za vzpostavitev ali dvig konkurenčne prednosti v digitalni ekonomiji. Elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri opredelitvi digitalne strategije so opredeljeni v pogojih izdelave digitalne strategije, razlage nekaterih najpogosteje uporabljenih izrazov so navedeni v terminološkem kotičku.

Priprava ustrezne digitalne strategije je pomembna tudi za mala in srednje velika podjetja. Digitalno strategijo se prilagodi potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetij.

Kriteriji (minimalne zahteve)

Kriterije (minimalne zahteve) za odobritev končne oblike digitalne strategije od DIH Slovenije si lahko preberete tukaj.