Kaj je Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije)?

DIH Slovenije omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje podjetništva.

Vizija DIH Slovenije

DIH Slovenije je osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših praks, metodologij in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacij modelov in procesov; ki podpirajo njihovo digitalno preobrazbo in dvigujejo njihove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem.

Med-sektorsko in multidisciplinarno partnerstvo (univerze, raziskovalne in poslovne ustanove, podjetja, ponudniki IKT in organizacije za podporo podjetjem) gradijo ekosistem za trajnostno kratkoročno in dolgoročno podporo te vizije.

Financiranje

Operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministerstvo za gospodarski razvoj in tehnilogojo
Evropska unija
I fell Slovenia

Namen operacije

Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti oblikujemo uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevamo k:

  • premagovanju ovir digitalne transformacije;
  • dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji;
  • povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti;
  • dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj operacije

Cilj operacije je postati enotna nacionalna točka za digitalizacijo in digitalno transformacijo, konkretneje prek sledečih aktivnosti:

Vzpostavitev digitalnega ekosistema

Neposredna podpora MSP (mentoriranje)

Povezovanje na nacionalni ravni in na EU ravni

Promocija digitalizacije

DIH Slovenije deluje po načelu enakih možnosti, nediskriminacije ter enakega obravnavanja žensk in moških pri zaposlovanju, poklicnem delu in izvajanju projekta.

Raznolik ekosistem

Ključni strateški partnerji DIH Slovenije izhajajo iz specializacijske platforme S4 Grozd Pametne Tovarne, IKT horizontalna mreže (SRIP PMiS), industrije (člani zgoraj omenjenih pametnih tovarn, TECOS), Univerzami (Univerza v Mariboru) kot največja raziskovalna organizacija v Sloveniji, podporno okolje za MSP (Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije), Tehnološki park Ljubljana (povezovanje MSP in več raziskovalnih inštitutov za inovacije), Grozd Pametne tovarne, IIBA Slovenija in drugi.

Sodelujte z nami