Kriteriji (minimalne zahteve)

Kriteriji (minimalne zahteve) za odobritev končne oblike digitalne strategije od DIH Slovenije so:

I. Ocena stanja podjetja na področju digitalizacije

Podjetje izvede oceno stanja svoje digitalne zrelosti na podlagi uveljavljenih pristopov in kazalnikov. Obvezna področja ocenjevanja zajeta v oceni zrelosti morajo zajeti vse elemente digitalne strategije predstavljene v nadaljevanju. Ocena mora vsebovati rezultate (stanje) in priporočila, ki so pomembna za izdelavo digitalne strategije. Lahko so zapisana tudi v obliki SWOT analize. Ocena povzema rezultate testa in druge analize podjetja, kot npr. analiza konkurenčnega položaja podjetja.

II. Strategija podjetja za digitalno transformacijo s ključnimi področji

(Neproizvodna podjetja pokrivajo področja 1. – 7. ; proizvodna podjetja področja 1. – 8.).


Za vsako področje je potrebno definirati vsaj:

a) Skladnost s poslovno strategijo (na katere strateške usmeritve in katere obstoječe strateške cilje se nanaša); če podjetje nima izdelane poslovne strategije, pa vsaj skladnost s poslovnim načrtom in pomembnejšimi poslovnimi cilji.
b) Elemente posameznega področja 1. – 8. (navedeni spodaj pri posameznem področju, lahko pa dodate tudi še svoje elemente).
c) Kakšno je ciljno stanje kamor podjetje želi priti na posameznem področju / elementih digitalne strategije (1.-8.)
d) Kakšno je začetno stanje posameznega področja 1.-8. (I.)
e) Strateške cilje
f) Strateške usmeritve za uresničitev strateških ciljev
g) Metrike spremljanja uresničitve digitalne strategije (KPIs)

Podjetje pripravi tudi enostaven načrt izvedbe strategije, ki j sestavljen iz:

 • Načrta razvoja digitalnih zmožnosti (III.)
 • Seznama iniciativ in projektov za izvedbo digitalne strategije npr. iz III/3


1. Izkušnja kupca (Customer eXperience)

Izkušnja kupca se nanaša na celovito upravljanje odnosov s kupci.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • definiranje tipičnih predstavnikov (person) za ciljne segmente naših najpomembnejših kupcev;
 • definiranje najpomembnejše potrebe in ciljev tipičnih kupcev/person ter definicija ponudbe vrednosti zanje;
 • definiranje celostno izkušnjo kupcev
 • groba definicija življenjskega cikla odnosov s kupci
 • okvir razvoja večkanalnega poslovanja (skoz katere komunikacijske in prodajne kanale bomo naslavljali ciljne skupine kupcev),
 • izhodišča prisotnosti na spletu s ključni elementi uporabniške izkušnje in izbira družbenih omrežjih za nagovarjanje kupcev;
 • izhodišča strategije digitalnega trženja.


2. Podatkovna strategija

Podatki so vir razumevanja našega poslovanja tako s kupci kot dobavitelji in drugimi deležniki v poslovnem okolju. Podatki so vir za pripravljanje informacij, ki jih potrebujemo za odločanje.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • Izhodišča upravljanja podatkov: katere podatke potrebujemo, kje so glavni viri podatkov, kako jih obdelujemo in analiziramo;
 • seznam glavnih skupin poslovnih odločitev in katere skupine podatkov in informacij potrebujemo zanje;
 • seznam morebitnih področij za vpeljavo rešitev poslovne analitike, umetne inteligence, strojnega učenja;
 • identifikacija potreb po vključevanju velikih podatkov;
 • usklajenost s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).


3. Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja

Izvedba digitalne strategije je odvisna od procesov in projektov vpeljave digitalnih rešitev.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • seznam ključnih procesov za digitalizacijo;
 • seznam potrebnih integracij procesov znotraj podjetja in med podjetji;
 • seznam popotovanja kupcev ali izhodiščni opis ključnih elementov skladnosti zunanjih kupčevih procesov in notranjih procesov podjetja;
 • seznam digitalnih tehnologij za podporo procesom;
 • seznam digitalnih rešitev oz. predlogi iniciativ projektov za digitalne rešitve (npr. dokumentni sistemi, orodja za sodelovanje, mobilne rešitve, AI rešitve…)


4. Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve

Digitalne tehnologije omogočajo digitalizacijo celotnega poslovnega modela ali samo del poslovnega modela. Digitalizacija omogoča oplemenitenje produktov z digitalnimi storitvami ali pa razvoj novih digitalnih produktov in storitev.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • načrtovani novi digitalni izdelki in digitalne storitve,
 • načrtovani oplemeniteni produkti z digitalnimi storitvami
 • morebitni novi digitalni poslovni modeli
 • digitalizacija dela poslovnega modela
 • vzpostavitev novih digitalnih platform


5. Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest

Brez ustrezno usposobljenih kadrov ni možno razvijati digitalne zmogljivosti podjetja ter s tem vzpostaviti digitalne kulture, ki je potrebna za izvajanje projektov digitalne preobrazbe.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • Ocena digitalnih kompetenc oz. ustrezne usposobljenosti in načrti zagotavljanja le teh
 • Izhodišča upravljanje digitalnih kadrov: seznam in razmejitev razvoja / iskanja novih digitalnih profilov; izhodišča razvoja digitalnih talentov (npr. potrebne digitalne kompetence);
 • definiranje elementov izkušnje zaposlenih;
 • okvir načrta uvajanja digitalnih rešitev za digitalizacijo kadrovskih procesov;
 • seznam digitalnih delovnih mest in iniciativ za njihovo vzpostavitev.


6. Strategija razvoja digitalne kulture

Kultura je ključen element, ki vpliva na vsako strategijo, tudi digitalno.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • definiranje potrebnih elementov digitalne kulture;
 • okvir načrta razvoja digitalnega voditeljstva;
 • okvir načrta razvoja poslovne agilnosti;
 • okvir načrta podpore soustvarjanju in sodelovalnemu delu;
 • okvir načrta spodbujanja usmerjenosti v kupce;
 • okvir načrta spodbujanja inoviranja in konceptov eksperimentiranja (npr. načrt uvedbe Design thinking).


7. Kibernetska varnost

Podjetja morajo dodatno poskrbeti za varnost poslovanja v digitalni ekonomiji na nove način.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so vsaj:

 • definiranje skupin ključnih poslovnih tveganj iz naslova poslovanja in sprememb v poslovanju iz stališča digitalizacije poslovanja;
 • definiranje potrebnih kompetenc za obvladovanje kibernetske varnosti;
 • izhodiščne usmeritve glede politik informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • skladnost poslovanja z varnostnimi zakonskimi okviri in standardi na področju kibernetske varnosti.


8. Industrija 4.0

V kontekstu digitalnih strategij predstavlja Industrija 4.0, za proizvodna podjetja, jasno usmeritev in strukturiran okvir za zapis vseh zgoraj omenjenih poglavij, ki naj smiselno podprejo naslednje tematske sklope:

 • Analiza podatkovnih virov v proizvodnem procesu:
  • Kateri podatki se zbirajo
  • Rangiranje podatkov po pomembnosti za odločanje
  • Odvisnosti in povezanosti med podatki
 • Okvir načrta integracije podatkovnih virov s ciljem doseči nivo zrelosti »Single source of truth«
  • Vizualizacija
 • Okvir načrta vpeljave podatkovne analitike s ciljem razviti proaktivno analitiko in iskanje izboljšav v vrednostni verigi:
  • enostavna analiza ekonomičnosti in/ali okvir načrta pilotnega testiranja in uvajanja digitalnih dvojčkov;
  • presoja zrelosti konceptov stalnih izboljšav (Digital Lean) v proizvodnji;
  • pilotno testiranje tehnoloških platform : IIoT, AI, Machine learning, Cloud, BlockChain…
 • Okvir načrta vzpostavitve ekosistema partnerjev za pridobitev ustreznih kompetenc in hitro uvajanje novih proizvodnih tehnologij

III: Načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja

Oblikovano digitalno strategijo je potrebno prenesti v poslovanje. Ključni element prenosa so ravno digitalne zmožnosti podjetja (glej digitalni terminološki kotiček).

Načrt naj vsebuje vsaj:

 • seznam digitalnih zmožnosti potrebnih za uresničitev vaše digitalne strategije
 • izhodiščno stanje teh zmožnosti (pridobljeno iz testa digitalne zrelosti – I.)
 • potrebno stanje digitalnih zmožnosti (na podlagi ciljnega stanja iz digitalne strategije na področjih 1.-8.)
 • seznam aktivnosti in projektov za zapiranje vrzeli med trenutnimi in potrebnimi digitalnimi zmožnostmi za uresničitev digitalne strategije.