Digitalizacija prodira na vsa področja družbe. Izjeme ne predstavljajo niti delovna mesta in poklici, pri čemer digitalizacija pomembno vpliva na preoblikovanje, izginjanje in ustvarjanje le teh. Mogoče je zaznati vse večje povpraševanje po digitalnih profilih, katerih ključna značilnost je doseganje potrebnih digitalnih kompetenc. Poročilo predstavlja izvedeno raziskavo napovedovanja potreb po kadrih na področju digitalnih profilov.

Raziskava se je pričela s pregledom obstoječega znanja iz področja napovedovanja potreb po kadrih na področju digitalnih profilov. Pregled je obsegal identifikacijo relevantnih in dostopnih študij, analiz ter strokovne in znanstvene literature s pomočjo ustrezno povezanih ključnih besed. Zbrana vsebina je bila analizirana s poudarkom na iskanju napovedi potreb po digitalnih kadrih. Čeprav IKT znanja in veščine predstavljajo centralno komponento digitalnih kompetenc, pa ne velja zanemariti drugih vidikov, med katerimi je tudi področje komunikacij in mehkih veščin. Vendar pa rezultati pregleda kažejo, da se le redke analize in študije dotikajo področja digitalnih profilov in napovedi večinoma predstavljajo zgolj za IKT profile. Študije jasno napovedujejo naraščajočo potrebo po IKT profilih v naslednjih letih, pri čemer posamezne študije tudi številčno opredelijo potrebe po posameznih državah. Več študij tudi potrdi izginjanje določenih poklicev in nadomeščanje le teh z avtomatizacijo oziroma nastajanje novih, do sedaj ne obstoječih delovnih mest, kot posledico digitalne preobrazbe. Potrebe po nastajajočih delovnih mestih bodo v prihajajočih letih naraščale, pri čemer je trenutno zaznati največ povpraševanja prav za poklice, ki so tesno povezani z IKT. V okviru poročila so definirani profili iz študij in analiz tudi navedeni. Delovna mesta in profili ter veščine in znanja so navedeni v slovenskem jeziku z dopisom v angleškem jeziku v izogib napačnemu razumevanju, saj vse izmed uporabljenih besed še nimajo ustaljenega slovenskega poimenovanja. Poročilo poudarja in predstavlja tudi pomen digitalnih kompetenc v digitalnih profilih, pri čemer poudari pomen različnih veščin v predstavljenih poklicnih domenah, naslovi pa tudi v literaturi definirane gonilnike sprememb in predloge za zadostitev povpraševanja po IKT potrebah. V poglavju Izpostavljene analize in študije pa so navedene in predstavljene najpomembnejše izmed identificiranih študij.

Kljub številnim dostopnim študijam pa konkretnih, in z več študijami podprtih, napovedi potreb po digitalnih profilih ni zaslediti. Analize jasno napovedujejo potrebe po IKT profilih, a napovedi, ki bi kot rezultat izvedenih analiz ponudile konkretne napovedne številke, ni zaslediti. Le to lahko pripišemo rastočemu in novemu področju digitalnih profilov, kjer se definicije digitalnih profilov šele ustvarjajo in oblikujejo. Kljub temu da je domena digitalnih kompetenc dodelana, pa je mogoče zaznati pomanjkljivosti v obstoječem znanju na področju digitalnih profilov. Le to predstavlja oviro pri napovedovanju potreb po kadrih na področju digitalnih profilov, saj je napovedovanje potreb oteženo brez nedvoumne definicije in usklajene zbirke digitalnih profilov.

Omenjeni izzivi pa imajo pomemben vpliv na metodologije napovedovanja potreb po kadrih na tem področju. Pristopa ali metodologije, ki bi bila namenjena napovedovanju potreb po kadrih na področju digitalnih profilov, ni zaslediti. Tako v okviru raziskave predlagamo celovito metodologijo napovedovanja potreb po digitalnih profilih v organizaciji, ki obsega korake vse od popisa stanja digitalnih profilov in kompetenc v organizaciji do napovedovanja potreb in identifikacije vrzeli med povpraševanjem in ponudbo. Oblikovana metodologija je namenjena za individualno in moderirano izvedbo znotraj organizacij, pri čemer je ravno vidik digitalnih profilov in kompetenc ključen in jo pomembno loči od do sedaj dostopnih in uveljavljenih pristopov napovedovanja potreb po kadrih. Vhodni podatki digitalnih kompetenc in digitalnih profilov lahko pomembno pripomorejo k zavedanju nastajajočih profilov, pri čemer pa velik izziv znova predstavlja nedefiniranost področja digitalnih profilov in več dostopnih definicij in naborov digitalnih kompetenc. Tako je sodelovanje strokovnjakov s poznavanjem znanja domene digitalnih kompetenc in profilov ključno za uspešno izvedbo predlagane metodologije.

Glavni cilj izvedene raziskave je pridobitev podatkov glede trenutnih napovedi potreb po kadrih na področju digitalnih profilov v slovenskih organizacijah. Različni razlogi preprečujejo možnost množične uporabe metodologije, ki bi lahko ponudila vpogled v povpraševanje po digitalnih profilih v slovenskih organizacijah. Zato smo za namen zbiranja dovolj velikega števila podatkov, ki lahko ponudijo generalen in splošen vpogled v trenutno stanje, pripravili vprašalnik. Le ta je bil distribuiran med slovenske organizacije, njegov cilj pa je zbrati povratne informacije glede identificiranih napovedi potreb po digitalnih profilih znotraj vsake izmed sodelujočih organizacij. Analiziran vzorec predstavlja 115 veljavnih vprašalnikov, pri čemer so zbrani odgovori ponudili vpogled v trenutno stanje zaposlenih digitalnih profilov ter napoved dodatno potrebnih delovnih mest digitalnih profilov v naslednjem in naslednjih petih letih. Kot so pokazale analize, bodo potrebe po digitalnih profilih v naslednjih letih naraščale. Naslednji prikaz izraža ocenjeno rast potreb po zaposlenih IKT strokovnjakih ali drugih digitalnih profilih v naslednjih petih letih v sodelujočih organizacijah. 37 % sodelujočih organizacij ocenjuje 50 do 100 % povečanje potreb po IKT strokovnjakih ali drugih digitalnih profilih v njihovem podjetju, kar zagotovo nakazuje izjemno pozitiven trend.

Podrobnejše analize izvedene raziskave so predstavljene v poglavju Analiza rezultatov izvedene raziskave povpraševanja po digitalnih profilih v slovenskih organizacijah. Prestavljene so tri analize zbranih podatkov: (1) analiza celotnega vzorca, (2) analiza glede na regijo, pri čemer osrednjeslovenska regija predstavlja ločeno skupino in (3) analiza glede na dejavnost organizacije, pri čemer IKT organizacije predstavljajo ločeno skupino. V okviru analiz so obravnavane splošne napovedi, prav tako pa tudi napovedi potreb po konkretnih digitalnih profilih, ki so bili identificirani v začetku raziskave. Zaznati je mogoče večje napovedane potrebe po splošnih IKT profilih, medtem, ko so ocene potreb po naprednejših IKT profilih in profilih povezanih neposredno z digitalno transformacijo, manjše.

V okviru analize so ponujeni trije vidiki in s tem tri različne napovedi potreb po digitalnih profilih. Razvidno je, da se napovedi glede na domeno delovanja organizacije in regijo, razlikujejo. Naslednji prikaz izraža ocenjeno rast potreb po zaposlenih IKT strokovnjakih ali drugih digitalnih profilih v naslednjih petih letih v sodelujočih organizacijah iz informacijsko komunikacijske dejavnosti. Kot pričakovano, rezultati za organizacije na IKT področju kažejo visoko naraščanje potreb po IKT strokovnjakih in digitalnih profilih, višje od potreb celotnega vzorca. Kar 45,24 % IKT organizacij ocenjuje 50 do 100 % povečanje potreb, prav tako pa 9,52 % sodelujočih IKT organizacij ocenjuje, da bo rast potreb po digitalnih profilih celo več kot 100 %.

Vsekakor tudi splošna analiza celotnega vzorca ponudi ustrezen in generalen vpogled, vendar pa je za natančnejšo analizo nujno upoštevanje posameznih dodatnih kriterijev. Na ta način je s pridobljenimi podatki namreč mogoč vpogled v trenutne napovedi ter kar je najpomembneje, pridobitev informacij, ki ponudijo pomoč pri načrtovanju nastajajočih poklicev in profilov, slednje pa lahko pomembno pripomore k razvoju in oblikovanju potrebovanih izobraževalnih vsebin.

Celotno poročilo je na voljo TUKAJ.

V sodelovanju z:

Strokovnjaki in mentorji foto freepik Prejšnji prispevek

Poziv strokovnjakom za podporo pri oblikovanju načrtov usposabljanj in mentoriranje/svetovanje pri razvoju, izvajanju in prenovi digitalnih poslovnih modelov

Dih spletne trznice foto freepik Naslednji prispevek

Poziv podjetjem k sodelovanju v pozivu - Spletne tržnice