20. november 09:15 - 14:00

Konferenca Go Digital 2020 - 2. dan

20. november 2020

09:15 - 14:00

Livestream

DIH Slovenije, ZIT, Gospodarska zbornica Slovenije, IKT Horizontalna mreža, SRIP PMIS

https://dihslovenia.si/aktualno/dogodki/godigital-2020-2-dan
info@dihslovenia.si, ikthm@gzs.si, zit@gzs.si

O dogodku in prijave

Več o dogodkuDigitalni svet 2020

2. dan konference GoDigital 2020 organizira Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije v sodelovanju z Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT Horizontalna mreža, SRIP PMIS in partnerji. Na konferenci pričakujemo več kot 500 udeležencev, zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende, primere iz praks in še mnogo zanimivih tem.

Digitalne kompetence. Besedna zveza, ki jo poleg digitalizacije v zadnjem času slišimo na vsakem koraku. Izkušnja s pandemijo korona virusa je namreč jasno izpostavila pomen digitalizacije za preživetje podjetij, s tem pa digitalne kompetence zaposlenih kot ključne za nemoten delovni proces. Ob tem pa se je postavilo tudi ključno vprašanje – kako bo videti trg dela v prihodnosti? Zagotovo bo drugačen kot obstoječ, vsekakor pa digitalen. Visoka raven digitalnih kompetenc zaposlenih bo ključna in uporaba različnih digitalnih orodij nekaj vsakdanjega.

Premoščanje digitalnega razkoraka s krepitvijo digitalnih kompetenc, digitalizacije in zagotavljanja podpornega okolja za digitalizacijo, so ključni izzivi, ki se jih lotevamo na Zavodu digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Nova realnost je tudi sicer »nedigitalne« poklice digitalizirala in vrzel digitalnih kompetenc zaposlenih je postala še bolj očitna. Na vprašanja, povezana z dvigom digitalnih kompetenc in produktivnosti zaposlenih za različna delovna mesta, podporo malim in srednje velikim podjetjem pri soočanju s procesi digitalizacije, sodelovanju ključnih akterjev, oblikovanju novih študijskih načrtov in primeri dobrih domačih in tujih praks, bodo odgovorili priznani govorci.

(Zadnji rok za prijavo je 17. 11. 2020).

PRIJAVA NA KONFERENCO

PROGRAM 2. DNE KONFERENCE:

9:15 do 9:25 - Uvodni nagovor

Katja Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

9:25 do 9:40 - Key note speech

Jakub Kajtman, Evropska komisija, DG Connect

9:40 do 10:10 - Quo vadis digitalna Slovenija?

Janez Žezlina, IIBA Slovenija

10:10 do 10:15 - Odmor

10:15: do 10:30 -
Vloga organizacije, vodij in posameznika pri razvoju digitalnih kompetenc

Tina Kastelic, Kompetenca

10:30 - 10:45 - Naj ne bodo temeljne digitalne kompetence vir razslojevanja družbe

dr. Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem

10:45 – 10:50 - Odmor

10:50 – 11:20 -
Vloga HR-ja pri digitalizaciji podjetja

Ines Gergorić, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje pri GZS

11:20 – 11:50 -
Sedanjost in prihodnost izobraževanja digitalnih poklicev v Sloveniji

dr. Igor Pesek, Univerza v Mariboru

11:50 – 12:30 -
Odmor

12:30 – 14:00 -
Okrogla miza z zaključkom konference


Digitalne kompetence - izziv in nuja nove realnosti

Ines Gergorić, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje pri GZS

Andreja Lampe, IKT horizontalna mreža

dr. Tomaž Kostanjevec, SPIRIT Slovenija

Katja Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

Irena Kuntarič Hribar, Javni, štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije


Moderator: Jaka Repanšek, vodja strateške skupine za regulativo SDK

PRIJAVA NA KONFERENCO

(Zadnji rok za prijavo je 17.11.2020)

OPISI PREDAVANJ IN PREDAVATELJEV:

Razvitost digitalnih kompetenc v slovenskih MSP, Janez Žezlina

Slovenska mednarodna podjetja na večini tujih trgov že poslujejo, v t.i. digitalni ekonomiji, ki se vse bolj razvija tudi v Sloveniji. Digitalna ekonomija prinaša predvsem nove razmere poslovanja, za katere je značilno, da izhodišče poslovanja leži zunaj organizacije, zato se organizacije ne smejo več pretežno ukvarjati same s seboj oziroma s svojo notranjostjo. Kot tudi do, da fokus ponudbe organizacij niso več produkti in storitve, oziroma njihova ponudba, temveč »višje« potrebe kupcev, kot je na primer izkušnja, zato morajo organizacije iskati za kupce druge oblike vrednosti, ki ne izhaja samo iz kakovosti in funkcionalnosti. V kolikor želimo, da bodo slovenska podjetja mednarodno konkurenčna, morajo tako preseči izzive pretiranega oklepanja starih navad poslovanja, kar bodo lahko naredile le s pomočjo nove miselnosti in ustreznim nivojem razvitosti digitalnih kompetenc. V okviru predavanja bomo predstavili aktualne rezultate raziskave razvitosti digitalnih kompetenc v slovenskih MSP, ki sta jo v mesecu oktobru in novembru 2020 izvedla DIH Slovenije in IIBA (Združenje poslovnih analitikov Slovenije).

mag. Janez Žezlina je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Janezova ključna strokovna področja kompetenc so strateške in kadrovske preobrazbe poslovnih sistemov – skrbi za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih. V okviru lastne marketinške agencije je deloval na področju direktnega marketinga, promocije in pospeševanja prodaje različnih blagovnih znamk, izobraževanja in vodenja projektov. Deloval je kot vodja projektov na področju upravljanja človeških virov in organizacijskega svetovanja, svetovalec na področju razvoja osebnostnih, podjetniških in poslovnih potencialov ter izdelave študij izvedljivosti na področju podjetništva in turizma. Bil je tudi član Sociusove mednarodne ekipe svetovalcev, ki je skupaj z IFC-jem (International Financial Corporation, podružnica Svetovne banke) uvajala standarde korporativnega upravljanja v regiji (Srbija, Bosna in Hercegovina). Od leta 2009 deluje kot partner, svetovalec in trener v podjetju ENERGOS d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem. Je član Združenja poslovnih analitikov Slovenija (IIBA Slovenian Chapter) in avtor številnih člankov s področja razvoja potenciala podjetij in posameznikov, upravljanja talentov, razvoja vodstvenih kompetenc in strateškega upravljanja kadrov.

Naj ne bodo temeljne digitalne kompetence vir razslojevanja družbe, dr. Andrej Brodnik

Če je bilo znanje pisanja, branja in računanja potrebno za dobrobit in uspeh posameznika v času industrijske revolucije, se je tem trem znanjem za dobrobit in uspeh v digitalni dobi pridružilo znanje računalništva in informatike (RIN). Po eni strani je znanje RIN odločilno za razumevanje delovanja družbe in sploh možnost polnopravnega sodelovanja v njej. Po drugi strani pa je potrebno za uspešno delovanje posameznika na katerem koli področju dejavnosti od umetnosti do inženirstva in od naravoslovja do družboslovja. V prispevku si bomo pogledali razloge, čemu je naša odgovornost, da mladim nudimo temeljna znanja računalništva in informatike. Sledilo bo kratko poročilo o stanju na tem področju v Sloveniji in to še posebej v odnosu z državami EU in OECD. V zaključku bomo predstavili priporočila skupine RINOS in Poziv vladi RS za digitalizacijo Slovenije Slovenske digitalne koaliciji.

dr. Andrej Brodnik je doktoriral iz računalništva in informatike na Univerzi v Waterlooju, Ontario, Kanada. Njegovo glavno področje raziskovanja vključuje jedrnate podatkovne strukture in algoritme in poučevanje računalništva in informatike (RIN). Dr. Brodnik je redni profesor na Univerzi na Primorskem in poučuje tudi na Univerzi v Ljubljani ter ima naziv pridruženega profesorja na Univerzi za tehnologijo v Luleå na Švedskem. Prof. Brodnik je član ACM od leta 1990. Preden se je zaposlil na Univerzi na Primorskem, je bil vodja razvoja v podjetjih Iskrasistemi in ActiveTools in razvijalec pri Effnet AB ter je eden od avtorjev »Luleå algorithm«. Trenutno vodi strateško skupino za kompetence pri Slovenski digitalni koaliciji in skupino RINOS, ki se ukvarja z uvajanjem temeljnih vsebin RIN v slovenske vrtce ter osnovne in srednje šole. Dr. Brodnik je prejemnik nagrade Sklada Boris Kidriča, štipendije Fullbright, nagrade ITRC/ICR, zmagovalec Innovation Cup in IBM Faculty Award. Poleg tega je tudi prejemnik zlatih plaket Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem ter državne Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva

Vloga HR-ja pri digitalizaciji podjetja, Ines Gergorić

Številne organizacije so na poti digitalizacije svojih sistemov, produktov ali storitev. Tehnologija je osrednji del digitalne preobrazbe, vendar so pri tem enako pomembni ljudje. Za uspešno spremembo ali preobrazbo je pomembno vključiti zaposlene, ki so nosilci te preobrazbe. Predavanje bo osvetlilo vlogo HR-ja v procesu vpeljave digitalne preobrazbe ter spodbujanja in oblikovanja digitalne miselnosti v organizacijah.

mag. Ines Gergorić, univ. dipl. psihologinja in magistra znanosti iz Tržnega komuniciranja je na GZS v Službi za razvoj kadrov in izobraževanje odgovorna za razvoj človeških virov za SRIP-e (Strateško razvojno partnerstvo - Strategija pametne specializacije Slovenije) – SRIP MATPRO (Materiali kot končni produkti), IKT – horizontalne mreže, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP Mreže za prehod v Krožno gospodarstvo ter za strokovno izvajanje nalog v projektih Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah in osnovnih šolah. Kot ekspert sodeluje tudi pri drugih mednarodnih in nacionalnih projektih razvoja kompetenc v gospodarstvu, inštitucijah znanja in izobraževalnem sistemu.

Vloga organizacije, vodij in posameznika pri razvoju digitalnih kompetenc, Tina Kastelic

Podjetja vlagajo v razvoj kadrov in dvig kompetenc, v zadnjem času še posebej digitalnih. Za to pa potrebujemo ustrezno okolje. Osvetlili bomo, kako graditi organizacijsko kulturo, ki podpira razvoj kompetenc. Prestavila bom primere dobrih praks razvoja kompetenc in ključno, kako to meriti in spremljati. Osvetlili bomo kakšna je pri tem vloga organizacije, vodstva in vodij in posameznika.

Tina Kastelic, Ljubezen do dela z in med ljudmi jo je pripeljala do študija psihologije v Ljubljani. Tekom študija se je usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje je nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Je specializantka organizacijske transakcijske analize, opravljen ima Trening trenerjev, osnovo medicinske hipnoze, NLP in psihodramo. Ima številne izkušnje s področja ocenjevanja potenciala in razvoja kadrov. V zadnjih letih se je specializirala za kompleksne kadrovske rešitve (kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, definiranje odgovornosti in vlog, ipd.). Izvaja tudi poglobljene treninge za razvoj mehkih veščin in coachinge. Mladostna zagnanost, odprtost za spremembe, različna znanja in izkušnje jo navdihujejo pri delu z ljudmi in organizacijami. 2016 – 2018 je bila v vlogi HR partnerja za celotno orodjarstvo, od 2017 dalje pa je tudi HR partner za SRIP materiale, tovarne.

Sedanjost in prihodnost izobraževanja digitalnih poklicev v Sloveniji, dr. Igor Pesek

V predavanju bomo predstavili trenutno stanje izobraževanja digitalnih profilov na terciarni stopnji. Predstavljen bo klasifikacijski model digitalnih profilov in prvi rezultati klasifikacije vseh študijskih programov v Sloveniji. Predstavljeni bodo tudi evropski kvalifikacijski standardi digitalnih profilov ter pregled tujih univerz glede izobraževanja digitalnih profilov.

Doc. dr. Igor Pesek
, je docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z računalniškim izobraževanjem, digitalnimi kompetencami in e-učenjem. Bil je vodja nacionalnih projektov na MIZŠ, med drugimi vodja projekta Naravoslovni e-učbeniki ter projekta Pedagoški IKT na UM.


Go Digital 2020 dan 1 Prejšnji prispevek

Konferenca Go Digital 2020 - 1. dan

Nt Naslednji prispevek

NT konferenca