Kaj je

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije?

DIH Slovenija omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje podjetništva.

500

Vodilnih

Strokovnjakov,

ki so z vami pripravljeni
deliti svoje znanje. 

Vizija DIH Slovenije

DIH Slovenije je osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših praks, metodologij in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacij modelov in procesov; ki podpirajo njihovo digitalno preobrazbo in dvigujejo njihove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem. Med-sektorsko in multidisciplinarno partnerstvo (univerze, raziskovalne in poslovne ustanove, podjetja, ponudniki IKT in organizacije za podporo podjetjem) gradijo ekosistem za trajnostno kratkoročno in dolgoročno podporo te vizije.

Izdelava prototipov, izboljšave procesov, razvoj izdelkov in testiranje

DIH Slovenije ponuja eksperimentalna okolja (LivingLabs) in procese, priložnosti za izboljšanje / eksperimentiranje v digitalnih poslovnih modelih (npr. Fakulteta za organizacijske vede), pilotna okolja (npr. Fakulteta za elektrotehniko) za izdelavo prototipov in testiranje aktualnih digitalnih izdelkov. Tudi druga podobna okolja so v razvoju.

Gospodarska zbornica Slovenije ponuja dobro sodelovalno okolje. Načrtujemo, da bomo tega kmalu nadgradili z sodobno komunikacijo (oddaljene konference in video okolje).

Krepitev industrijskih zmogljivosti

Z izgradnjo nacionalne mreže in vzpostavitvijo trajnostnega ekosistema si DIH Slovenije prizadeva povezati in podpirati različne industrijske sektorje, zagotavljajo širok spekter potreb in si prizadevati za podporo vsem industrijam, ki lahko koristijo in izkoristijo priložnosti digitalne transformacije. DIH Slovenije se osredotoča na podporo industrijskim panogam, ki jih slovenska strategija pametne specializacije (S4) poudarja kot prednostne, to so: pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in pametne tovarne. Vendar pa ne izključuje drugih industrij iz S4. Vključuje vse, od visokotehnoloških do bolj tradicionalnih.

Financiranje

Operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Namen, cilj in predmet operacije ter regija izvajanja

Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti oblikujemo uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevamo k:
- premagovanju ovir digitalne transformacije;
- dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji;
- povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti;
- dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj operacije je postati enotna nacionalna točka za digitalizacijo in digitalno transformacijo, konkretneje prek sledečih aktivnosti:
- Vzpostavitev digitalnega ekosistema
- Neposredna podpora MSP (mentoriranje)
- Povezovanje na nacionalni ravni in na EU ravni
- Promocija digitalizacije

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije deluje po načelu enakih možnosti, nediskriminacije ter enakega obravnavanja žensk in moških pri zaposlovanju, poklicnem delu in izvajanju projekta.

Raznolik ekosistem

Ključni strateški partnerji DIH Slovenije izhajajo iz specializacijske platforme S4 Grozd Pametne Tovarne, IKT horizontalna mreže (SRIP PMiS), industrije (člani zgoraj omenjenih pametnih tovarn, TECOS), Univerzami (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru) kot največja raziskovalna organizacija v Sloveniji, podporno okolje za MSP (Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije), Tehnološki park Ljubljana (povezovanje MSP in več raziskovalnih inštitutov za inovacije), Grozd Pametne tovarne, Lesarski grozd, IIBA Slovenija in drugi.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT horizontalna mreža (SRIP PMIS)
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Tehnološki Park Ljubljana
IIBA Slovenija
TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije
Grozd Pametne tovarne
Lesarski grozd
Združenje za visoko zmogljivo računalništvo in računalništvo v oblaku, EGIZ HPC5

Sedaj, ko nas poznate,
je čas za naslednji korak

Preverite kakšne prednosti lahko pridobite