Namen in cilji poziva:

DIH Slovenije želi v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru svojih aktivnosti in ukrepov pomoči za podporo gospodarstvu ob epidemiji COVID-19 na podlagi akcijskega načrta, ki predvideva podporo poslovnim in razvojnim partnerstvom za krepitev sodelovanja, mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki zaenkrat še nimajo vzpostavljenih spletnih trgovin zagotoviti brezplačno prodajo oziroma oglaševanje svojih storitev prek posrednikov t.i. spletnih tržnic, tistim z že obstoječimi spletnimi trgovinami pa omogočiti, da spletne izdelke ponujajo prek večjih, kupcem bolj znanih posrednikov. Ker želimo ukrepati hitro in bi sam razvoj lastne spletne tržnice vzel kar nekaj dragocenega časa smo k sodelovanju povabili ponudnike že obstoječih rešitev.

Pogoji za sodelovanje:

Na poziv se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Glede izpolnjevanja pogojev prijavitelj soglaša z izjavo v spletni prijavi, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko DIH Slovenije zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Vlogo za dodelitev nefinančne pomoči lahko vlagatelji vložijo ves čas veljavnosti poziva. Kadar je upravičenec uveljavil nefinančno pomoč po tem pozivu in se naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, ali ni izpolnjeval pogojev za celotno obdobje, za katero se dodeljuje nefinančna pomoč, ga DIH Slovenije obvesti, da nefinančno pomoč vrne na način, da v roku 30 dni plača vse stroške gostovanja na izbrani spletni tržnici, za katere je neupravičeno prejel nefinančno pomoč.

Regija izvajanja:

Aktivnosti se bodo izvajale na dveh programskih območjih, po naslednji delitvi:

· kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS),

· kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS).

Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije.

Potek aktivnosti:

Prijavitelj/prejemnik se prijavi na poziv prek spletne obrazca, ki ga najde tukaj. Prijavitelj/prejemnik v prijavni vlogi izbere ponudnika t.i. spletne tržnice prek katere bo prodajal svoje izdelke. Prijavitelj/prejemnik je upravičen do maksimalnega zneska pomoči v višini 1464 EUR (DDV je vključen). Prodaja prek izbrane platforme v okviru poziva - spletne tržnice traja šest (6) mesecev od podpisa pogodbe z DIH Slovenije.

V primeru ustreznosti prijavne vloge prijavitelja/prejemnika DIH Slovenije obvesti o izbiri in ga pozove k podpisu pogodbe.

Po podpisu pogodbe se prijavitelj/prejemnik obrne na izbranega ponudnika, z njim podpiše pogodbo in začne s prodajnimi aktivnostmi.

Po preteku obdobja gostovanja, ki je opredeljen v sklenjeni pogodbi med DIH Slovenije in prijaviteljem/prejemnikov, prijavitelj/prejemnik na e-naslov info@dihslovenia.si pošlje poročilo o prodaji.

Ponudniki t.i. spletnih tržnic

Postavka

Gambit Trade globalni marketing d.o.o.

Pitea d.o.o.

Ponudbena cena mesečnega gostovanja na platformi (DDV je vključen)

244 EUR

120 EUR

Število izdelkov

Do 200

Neomejeno

Spletna tržnica

https://www.enaa.com/

https://www.zelena.si/

https://www.venetic.eu/

Cena zajema izobraževanje za nove uporabnike, pomoč pri izpostavitvi izdelkov, posebnih akcij, priprava in izvedba pogodb o sodelovanju.

Nefinančna pomoč ne zajema morebitnih provizij, ki jih zaračunava izbran ponudnik.


Postopek izbora

Postopek izbora vodi odgovorna oseba Zavoda Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za prijavo.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba s katero se upravičenec obrne na izbranega ponudnika.

Roki prijave na poziv:

Rok za prijavo je odprt do najkasneje 30. 6. 2023 oziroma do porabe sredstev namenjenih za izvedbo aktivnosti.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 59.000 EUR.

DIH Slovenije si pridržuje pravico, da lahko:

● poziv oz. pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,

● začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na poziv.

Upravičeni stroški, intenzivnost in znesek pomoči:

Shema državne pomoči

Upravičeni stroški

Čas trajanja pomoči

Intenzivnost pomoči

Maksimalni znesek pomoči na upravičenca

De minimis

Cena mesečnega gostovanja na izbrani platformi

6 mesecev od podpisa pogodbe

100%

1464 EUR (DDV je vključen)

Izvajanje aktivnosti je v organizaciji DIH Slovenije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije in gre za nefinančno podporo podjetjem.

DIH Slovenije ne krije stroškov dela, potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev ter morebitnih provizij, ki jih zaračunava izbran ponudnik. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

Način dokazovanja upravičenih stroškov:

Prijavitelj/prejemnik nefinančne podpore izkazuje upravičenost stroškov z naslednjmi dokazili:

  • Poročilo o prodaji za obdobje 6 mesecev

Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči

Izvedba aktivnosti – tj. Gostov de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. Priglasitve: M001-2399245-2015/l).

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.

Roki in način prijave na poziv:

Rok za prijavo za sodelovanje na pozivu je 30. 6. 2023.

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino poziva ter da se z njim strinja.

Prijavo je potrebno izpolniti prek spletnega obrazca – tukaj.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

Prijavitelji bodo o uspešni prijavi obveščeni praviloma v roku dvajsetih (20) od prijave. Prijavitelji bodo na podlagi obvestila o izboru in poziva, pozvani k podpisu Dogovora o vključitvi. Če se prijavitelj v roku osmih (8) dni od prejema poziva na podpis dogovora o sodelovanju ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za vključitev v aktivnosti. Izvedba aktivnosti bo potekala od januarja 2021 naprej.

Digitalni profili foto freepik Prejšnji prispevek

Napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov

Digitalizatoon Naslednji prispevek

Delo etičnih hekerjev - atraktivnost ali odgovorno delo specialistov kibernetske varnosti ?