Vavčer za pripravo digitalne strategije

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Razpisna in pozivna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Postopek pridobitve vavčerja za pripravo digitalne strategije

 • Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenije izbere zunanjega izvajalca.
 • Prijavitelj kontaktira izbranega zunanjega izvajalca, da se dogovorita glede možnosti priprave digitalne strategije, ki temelji na specifikah podjetja, in morebitne potrebe vključitve dodatnih strokovnjakov iz kataloga strokovnjakov.
 • Če se uspešno dogovorita, prijavitelj pripravi vlogo na javni poziv.
 • Predpogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi (Obrazec št. 1).

 • Prijavitelj s pomočjo orodja za merjenje digitalne zrelosti pridobi oceno s priporočili. Na podlagi izdelane ocene prijavitelj izpolni zahtevek (v katerem med ostalim opredeli, zakaj potrebuje digitalno strategijo in kakšen je pričakovan vpliv pripravljene strategije na podjetje). Prijavitelj se na poziv za pridobitev ocene digitalne zrelosti prijavi tukaj.

 • Prijavitelj se registrira na spletno platformo, kjer odda zahtevek za pridobitev Obrazca št. 1 (korak 1).

 • Na podlagi prejetega zahtevka bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).
 • Po prejemu pozitivnega predhodnega mnenja DIH Slovenije mora prijavitelj oddati vlogo preko ePortala SPS.
 • Prijavitelji bodo praviloma v roku 15 delovnih dni od prejema vloge, dobili obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 • Po pozivu k podpisu pogodbe mora prijavitelj v roku 8 dni od prejema podpisano pogodbo vrniti SPS.
 • Celotno pripravljeno digitalno strategijo v elektronski obliki (pdf) mora upravičenec v namen pridobitve pozitivnega Mnenja DIH Slovenije (Obrazec št. 2) naložiti na platformo (korak 2), pri čemer je potrebno upoštevati, da ima DIH Slovenije na voljo 20 dni za izdajo pozitivnega mnenja.
 • Pri izvajanju projekta je potrebno za vsako aktivnost upoštevati minimalne zahteve oz. smernice.
 • V primeru negativnega mnenja ima prijavitelj možnost enkratnega dopolnjevanja izdelka. Prijavitelj ima 10 delovnih dni časa, da odpravi pomanjkljivosti in poročilo ponovno naložina platformo. DIH Slovenije ima 5 delovnih dni časa za ponovni pregled in izdajo končnega Mnenja DIH Slovenije.
 • Prejeto pozitivno mnenje DIH Slovenije (Obrazec št. 2) mora prijavitelj skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) oddati prek ePortala SPS.

Celotna navodila in postopek si lahko preberete tukaj.

Smernice

Podjetja potrebujejo digitalno strategijo, da bodo lahko premišljeno pristopila k digitalni preobrazbi in dosegla zastavljene cilje ter ostala konkurenčna.

Digitalna strategija je pomemben sestavni del poslovne strategije in predstavlja njeno dopolnitev za vzpostavitev digitalne zmogljivosti v podjetjih za vzpostavitev ali dvig konkurenčne prednosti v digitalni ekonomiji. Elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri opredelitvi digitalne strategije so opredeljeni v pogojih izdelave digitalne strategije, razlage nekaterih najpogosteje uporabljenih izrazov so navedeni v terminološkem kotičku.

Priprava ustrezne digitalne strategije je pomembna tudi za mala in srednje velika podjetja. Digitalno strategijo se prilagodi potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetij.

Kriteriji (minimalne zahteve)

Splošne smernice

 • Strategija mora biti avtentična in pisana direktno na podjetje.
 • Definicije, citati, opis terminoloških citatov ne spadajo v strategijo, vključijo se lahko kot priloga, ki naročniku omogoča boljše razumevanje strategije.
 • Priporočena dolžina digitalne strategije brez prilog je 60 - 80 strani.
 • V skladu z navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike naslovno stran dokumenta označite z obveznimi logotipi (MGRT, SPS, ESRR) in navedbo o sofinanciranju.

I. Ocena stanja podjetja na področju digitalizacije

Podjetje izvede oceno stanja svoje digitalne zrelosti s pomočjo tujih ali slovenskih orodij – metodologiji. Digitalno strategijo se vključijo ključne ugotovite in priporočila na podlagi ocene stanja na področju digitalne zrelosti.

Ocena stanja mora vsebovati tudi:

 • SWOT analizo, ki se navezuje na splošno poslovanje podjetja in na ključna področja digitalne strategije (1.- 8.) , ki se pomembna za izdelavo digitalne strategije.
 • Ocena stanja podjetja na področju digitalizacije vključuje analizo konkurenčnega položaja podjetja, ki se navezuje na splošno poslovanje podjetja s poudarkom na ključnih področjih digitalne strategije (na podlagi podatkov, ki so na voljo).

II. Strategija podjetja za digitalno transformacijo s ključnimi področji

(Neproizvodna podjetja pokrivajo področja 1. – 7. ; proizvodna podjetja področja 1. – 8.).


Vsako področje naj vključuje:

a) Skladnost s poslovno strategijo (na katere strateške usmeritve in katere obstoječe strateške cilje se nanaša). V primeru, da podjetje nima izdelane poslovne strategije se določi skladnost s poslovnim načrtom in cilji.

b) Definirano začetno in ciljno stanje podjetja na posameznem področju oziroma elementih digitalne strategije (1. - 8.).

  c) Obvezne elemente posameznega področja (1. – 8.).

  d) Strateške cilje.

  e) Strateške usmeritve za uresničitev strateških ciljev.

    f) Metrike spremljanja uresničitve digitalne strategije (KPIs).


    1. Izkušnja stranke (Customer eXperience)

    Izkušnja kupca se nanaša na celovito upravljanje odnosov s stranko.

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

    • Definiranje tipičnih predstavnikov (person) za ciljne segmente najpomembnejših kupcev.
    • Definiranje najpomembnejše potrebe in ciljev tipičnih kupcev/person ter definicija ponudbe vrednosti zanje.
    • Definiranje celostne izkušnje kupcev.
    • Definicija življenjskega cikla odnosov s kupci.
    • Okvir razvoja večkanalnega poslovanja (komunikacijski in prodajni kanali s katerimi bomo naslavljali ciljne skupine kupcev).
    • Izhodišče prisotnosti na spletu s ključni elementi uporabniške izkušnje in izbira družbenih omrežjih za nagovarjanje kupcev.
    • Izhodišča strategije digitalnega trženja.

    2. Podatkovna strategija

    Podatki so vir razumevanja našega poslovanja tako s kupci kot dobavitelji in drugimi deležniki v poslovnem okolju. Podatki so vir za pripravljanje informacij, ki jih potrebujemo za odločanje.

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

    • Izhodišča upravljanja podatkov: katere podatke potrebujemo, kje so glavni viri podatkov, kako jih obdelujemo in analiziramo.
    • Seznam glavnih skupin poslovnih odločitev in katere skupine podatkov in informacij potrebujemo zanje.
    • Seznam morebitnih področij za vpeljavo rešitev poslovne analitike, umetne inteligence, strojnega učenja.
    • Identifikacija potreb po vključevanju velikih podatkov.
    • Usklajenost s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

    3. Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja

    Izvedba digitalne strategije je odvisna od procesov in projektov vpeljave digitalnih rešitev.

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

    • Seznam ključnih procesov za digitalizacijo.
    • Seznam procesov znotraj podjetja in med podjetji katerih integracija je ključna za doseganje ciljnega stanja.
    • Izhodiščni opis ključnih elementov skladnosti zunanjih kupčevih procesov in notranjih procesov podjetja.
    • Okvir načrta uvajanja digitalnih rešitev za digitalizacijo kadrovskih procesov.
    • Seznam digitalnih tehnologij za podporo procesom.
    • Seznam digitalnih rešitev oz. predlogi iniciativ projektov za digitalne rešitve (npr. dokumentarni sistemi, orodja za sodelovanje, mobilne rešitve, AI rešitve…).

    4. Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve

    Digitalne tehnologije omogočajo digitalizacijo celotnega poslovnega modela ali samo del poslovnega modela. Digitalizacija omogoča oplemenitenje produktov z digitalnimi storitvami ali pa razvoj novih digitalnih produktov in storitev

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

    • Načrtovani novi digitalni izdelki in digitalne storitve.
    • Načrtovani oplemeniteni produkti z digitalnimi storitvami.
    • Morebitni novi digitalni poslovni modeli.
    • Digitalizacija dela poslovnega modela.
    • Vzpostavitev novih digitalnih platform.

    5. Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest

    Brez ustrezno usposobljenih kadrov ni možno razvijati digitalne zmogljivosti podjetja ter s tem vzpostaviti digitalne kulture, ki je potrebna za izvajanje projektov digitalne preobrazbe.

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

    • Ocena digitalnih kompetenc oz. ustrezne usposobljenosti.
    • Obstoječa delovna mesta – kompetence, ki bi jih posamezno delovno mesto potrebovalo po digitalni preobrazbi in načrt zagotavljanja le teh.
    • Izhodišča upravljanje digitalnih kadrov: seznam in razmejitev razvoja/iskanja novih digitalnih profilov; izhodišča razvoja digitalnih talentov (npr. potrebne digitalne kompetence).
    • Definiranje elementov izkušnje zaposlenih.
    • Seznam digitalnih delovnih mest in iniciativ za njihovo vzpostavitev.

    6. Strategija razvoja digitalne kulture

    Kultura je ključen element, ki vpliva na vsako strategijo, tudi digitalno.

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

    • Definiranje potrebnih elementov digitalne kulture.
    • Okvir načrta razvoja digitalnega voditeljstva.
    • Okvir načrta razvoja poslovne agilnosti.
    • Okvir načrta podpore soustvarjanju in sodelovalnemu delu.
    • Okvir načrta spodbujanja usmerjenosti v kupce.
    • Okvir načrta spodbujanja inoviranja in konceptov eksperimentiranja (npr. načrt uvedbe Design thinking).

    7. Kibernetska varnost

    Podjetja morajo dodatno poskrbeti za varnost poslovanja v digitalni ekonomiji na nove način.

    Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so vsaj:

    • Definiranje skupin ključnih poslovnih tveganj iz naslova poslovanja in sprememb v poslovanju iz stališča digitalizacije poslovanja.
    • Definiranje potrebnih kompetenc za obvladovanje kibernetske varnosti.
    • Izhodiščne usmeritve glede politik informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja.
    • Skladnost poslovanja z varnostnimi zakonskimi okviri in standardi na področju kibernetske varnosti.

    8. Industrija 4.0

    V kontekstu digitalnih strategij predstavlja Industrija 4.0, za proizvodna podjetja, jasno usmeritev in strukturiran okvir za zapis vseh zgoraj omenjenih poglavij, ki naj smiselno podprejo naslednje tematske sklope:

    • Analiza podatkovnih virov v proizvodnem procesu:
     • Navedba podatkov, ki se zbirajo.
     • Rangiranje podatkov po pomembnosti za odločanje.
     • Odvisnosti in povezanosti med podatki.
    • Okvir načrta integracije podatkovnih virov s ciljem doseči nivo zrelosti »Single source of truth«:
     • Vizualizacija.
    • Okvir načrta vpeljave podatkovne analitike s ciljem razviti proaktivno analitiko in iskanje izboljšav v vrednostni verigi:
     • Enostavna analiza ekonomičnosti in/ali okvir načrta pilotnega testiranja in uvajanja digitalnih dvojčkov.
     • Presoja zrelosti konceptov stalnih izboljšav (Digital Lean) v proizvodnji.
     • Pilotno testiranje tehnoloških platform : IIoT, AI, Machine learning, Cloud, BlockChain…
    • Okvir načrta vzpostavitve ekosistema partnerjev za pridobitev ustreznih kompetenc in hitro uvajanje novih proizvodnih tehnologij.

    III: Načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja

    Oblikovano digitalno strategijo je potrebno prenesti v poslovanje. Ključni element prenosa so ravno digitalne zmožnosti podjetja (glej digitalni terminološki kotiček).

    Načrt naj vsebuje vsaj:

    • Seznam digitalnih zmožnosti potrebnih za uresničitev vaše digitalne strategije.
    • Seznam aktivnosti in projektov za zapiranje vrzeli med trenutnimi in potrebnimi digitalnimi zmožnostmi za uresničitev digitalne strategije.
    • Terminski načrt za posamezno aktivnost (časovnica).
    • Ocena finančne investicije za doseganje željenega cilja.

    Smernice za vavčerje, ki so bili pridobljeni do 19. 6. 2020 najdete tukaj. Pri pregledu izdelka bomo upoštevali skladnost s smernicami, ki so bile veljavne v času pridobitve vašega vavčerja.