Sodobne digitalne tehnologije kot na primer internet stvari, mobilne tehnologije, družbeni mediji, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in druge prinašajo velike spremembe v način organiziranja in poslovanja organizacij, vplivajo na naša življenja in se odražajo v celotni družbi, ki jo danes imenujemo digitalna ekonomija.

V spremenjenih razmerah postajajo tržišča vse bolj globalna, nove tehnologije omogočajo enostavnejše in prodornejše vstope podjetij na nova tržišča, prav tako pa tudi enostavnejše vstope novih ponudnikov in konkurentov, ki lahko močno pretresejo obstoječe načine poslovanja v posameznih industrijah. Kupci postajajo vse močnejši, saj imajo prosto izbiro med široko ponudbo na globalnem konkurenčnem tržišču. Obstoječi načini poslovanja ne zadostujejo za prilagoditev novim dinamičnim razmeram na trgu. Zato so podjetja postavljena pred izziv digitalne preobrazbe.

Digitalna preobrazba se odraža v sposobnosti celovitega preoblikovanja poslovnih aktivnosti, procesov, kompetenc in poslovnih modelov organizacije z namenom izrabe prednosti digitalnih tehnologij. Digitalne tehnologije narekujejo spremembe v razmišljanju in delovanju ljudi ter imajo strateški vpliv tako na same organizacije kot na njihove širše ekosisteme. Digitalna preobrazba se poleg izboljšane učinkovitost poslovanja, digitalizacije in avtomatizacije procesov odraža predvsem na izboljšanih izkušnjah strank in v spremenjenih odnosih s strankami, kar je odraz uporabe digitalnih tehnologij kot na primer družbenih medijev, podatkovne analitike, uporabi digitalnih kanalov za trženje, prodajo in storitve za stranke, vključevanje strank v razvoj in inoviranje produktov in storitev itd. Digitalne tehnologije skozi koncepte Industrija 4.0 prinašajo tudi velik potencial za proizvodna podjetja.  Omenjene aktivnosti vplivajo in se odražajo tudi na inoviranju poslovnih modelov ter v razvoju novih digitalnih ali digitaliziranih produktov in storitev ter novih, digitalnih poslovnih modelih.

V prednosti bodo podjetja, ki se bodo digitalne poslovne preobrazbe lotila pravočasno, celovito, strateško in merljivo. Zato je potrebno skrbno oblikovati digitalno strategijo.

Pri tem bodo v prednosti tista podjetja, ki se bodo svoje digitalne poslovne preobrazbe lotila pravočasno, celovito, strateško in merljivo.

Za izdelavo digitalne strategije lahko preko Slovenskega podjetniškega sklada dobite sofinancirane stroške (do 60%) v višini do največ 10.000 EUR. V kolikor boste kandidirali za sofinanciranje je potrebno upoštevati minimalne zahteve za izdelavo strategije.

Podjetja potrebujejo digitalno strategijo, da bodo lahko premišljeno pristopila k digitalni preobrazbi in dosegla zastavljene cilje ter ostala konkurenčna.

Digitalna strategija je pomemben sestavni del poslovne strategije in predstavlja njeno dopolnitev za vzpostavitev digitalne zmogljivosti v podjetjih za vzpostavitev ali dvig konkurenčne prednosti v digitalni ekonomiji. Elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri opredelitvi digitalne strategije so opredeljeni v pogojih izdelave digitalne strategije, razlage nekaterih najpogosteje uporabljenih izrazov so navedeni v terminološkem kotičku.

Priprava ustrezne digitalne strategije je pomembna tudi za mala in srednje velika podjetja. Digitalno strategijo se prilagodi potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim podjetij.

Kriteriji (minimalne zahteve) za odobritev končne oblike digitalne strategije od DIH Slovenija so:

I.     Ocena stanja podjetja na področju digitalizacije
Podjetje izvede oceno stanja svoje digitalne zrelosti na podlagi uveljavljenih pristopov in kazalnikov.  Obvezna področja ocenjevanja zajeta v oceni zrelosti morajo zajeti vse elemente digitalne strategije predstavljene v nadaljevanju.

Ocena mora vsebovati rezultate (stanje) in priporočila, ki so pomembna za izdelavo digitalne strategije. Lahko so zapisana tudi v obliki SWOT analize. Ocena povzema rezultate testa in druge analize podjetja, kot npr. analiza konkurenčnega položaja podjetja.

II.   Strategija podjetja za digitalno transformacijo s ključnimi področji
Neproizvodna podjetja pokrivajo področja 1.-7.; proizvodna podjetja področja 1.-8.).

Za vsako področje je potrebno definirati vsaj:

a) Skladnost s poslovno strategijo (na katere strateške usmeritve in katere obstoječe strateške cilje se nanaša); če podjetje nima izdelane poslovne strategije, pa vsaj skladnost s poslovnim načrtom in pomembnejšimi poslovnimi cilji
b) Elemente posameznega področja 1. – 8. (navedeni spodaj pri posameznem področju, lahko pa dodate tudi še svoje elemente).
c) Kakšno je ciljno stanje kamor podjetje želi priti na posameznem področju /elementih digitalne strategije (1.-8.)
d) Kakšno je začetno stanje posameznega področja 1.-8. (I.)
e) Strateške cilje
f) Strateške usmeritve za uresničitev strateških ciljev
g) Metrike spremljanja uresničitve digitalne strategije (KPIs)

Podjetje pripravi tudi enostaven načrt izvedbe strategije, ki j sestavljen iz:

 • Načrta razvoja digitalnih zmožnosti (III.)
 • Seznama iniciativ in projektov za izvedbo digitalne strategije npr. iz III/3
1.      Izkušnja kupca (Customer eXperience)  Izkušnja kupca se nanaša na celovito upravljanje odnosov s kupci.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • definiranje tipičnih predstavnikov (person) za ciljne segmente naših najpomembnejših kupcev;
 • definiranje najpomembnejše potrebe in ciljev tipičnih kupcev/person ter definicija ponudbe vrednosti zanje;
 • definiranje celostno izkušnjo kupcev
 • groba definicija življenjskega cikla odnosov s kupci
 • okvir razvoja večkanalnega poslovanja (skoz katere komunikacijske in prodajne kanale bomo naslavljali ciljne skupine kupcev),
 • izhodišča prisotnosti na spletu s ključni elementi uporabniške izkušnje in izbira družbenih omrežjih za nagovarjanje kupcev;
 • izhodišča strategije digitalnega trženja.

2.      Podatkovna strategija

 

Podatki so vir razumevanja našega poslovanja tako s kupci kot dobavitelji in drugimi deležniki v poslovnem okolju. Podatki so vir za pripravljanje informacij, ki jih potrebujemo za odločanje. Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • Izhodišča upravljanja podatkov: katere podatke potrebujemo, kje so glavni viri podatkov, kako jih obdelujemo in analiziramo;
 • seznam glavnih skupin poslovnih odločitev in katere skupine podatkov in informacij potrebujemo zanje;
 • seznam morebitnih področij za vpeljavo rešitev poslovne analitike, umetne inteligence, strojnega učenja;
 • identifikacija potreb po vključevanju velikih podatkov;
 • usklajenost s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

3.      Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja

 

Izvedba digitalne strategije je odvisna od procesov in projektov vpeljave digitalnih rešitev.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • seznam ključnih procesov za digitalizacijo;
 • seznam potrebnih integracij procesov znotraj podjetja in med podjetji;
 • seznam popotovanja kupcev ali izhodiščni opis ključnih elementov skladnosti zunanjih kupčevih procesov in notranjih procesov podjetja;
 • seznam digitalnih tehnologij za podporo procesom;
 • seznam digitalnih rešitev oz. predlogi iniciativ projektov za digitalne rešitve (npr. dokumentni sistemi, orodja za sodelovanje, mobilne rešitve, AI rešitve…)
4.      Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve Digitalne tehnologije omogočajo digitalizacijo celotnega poslovnega modela ali samo del poslovnega modela. Digitalizacija omogoča oplemenitenje produktov z digitalnimi storitvami ali pa razvoj novih digitalnih produktov in storitev.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • načrtovani novi digitalni izdelki in digitalne storitve,
 • načrtovani oplemeniteni produkti z digitalnimi storitvami
 • morebitni novi digitalni poslovni modeli
 • digitalizacija dela poslovnega modela
 • vzpostavitev novih digitalnih platform
5.      Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest Brez ustrezno usposobljenih kadrov ni možno razvijati digitalne zmogljivosti podjetja ter s tem vzpostaviti digitalne kulture, ki je potrebna za izvajanje projektov digitalne preobrazbe.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • Ocena digitalnih kompetenc oz. ustrezne usposobljenosti in načrti zagotavljanja le teh
 • Izhodišča upravljanje digitalnih kadrov: seznam in razmejitev razvoja / iskanja novih digitalnih profilov; izhodišča razvoja digitalnih talentov (npr. potrebne digitalne kompetence);
 • definiranje elementov izkušnje zaposlenih;
 • okvir načrta uvajanja digitalnih rešitev za digitalizacijo kadrovskih procesov;
 • seznam digitalnih delovnih mest in iniciativ za njihovo vzpostavitev.
6.      Strategija razvoja digitalne kulture Kultura je ključen element, ki vpliva na vsako strategijo, tudi digitalno.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so:

 • definiranje potrebnih elementov digitalne kulture;
 • okvir načrta razvoja digitalnega voditeljstva;
 • okvir načrta razvoja poslovne agilnosti;
 • okvir načrta podpore soustvarjanju in sodelovalnemu delu;
 • okvir načrta spodbujanja usmerjenosti v kupce;
 • okvir načrta spodbujanja inoviranja in konceptov eksperimentiranja (npr. načrt uvedbe Design thinking).
7.      Kibernetska varnost Podjetja morajo dodatno poskrbeti za varnost poslovanja v digitalni ekonomiji na nove način.

Elementi, ki jih morajo naslavljati strateški cilji in usmeritve so vsaj:

 • definiranje skupin ključnih poslovnih tveganj iz naslova poslovanja in sprememb v poslovanju iz stališča digitalizacije poslovanja;
 • definiranje potrebnih kompetenc za obvladovanje kibernetske varnosti;
 • izhodiščne usmeritve glede politik informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja;
 • skladnost poslovanja z varnostnimi zakonskimi okviri in  standardi na področju kibernetske varnosti.
8.      Industrija 4.0 V kontekstu digitalnih strategij predstavlja Industrija 4.0, za proizvodna podjetja, jasno usmeritev in strukturiran okvir za zapis vseh zgoraj omenjenih poglavij, ki naj smiselno podprejo naslednje tematske sklope:

 • Analiza podatkovnih virov v proizvodnem procesu:
  • Kateri podatki se zbirajo
  • Rangiranje podatkov po pomembnosti za odločanje
  • Odvisnosti in povezanosti med podatki
 • Okvir načrta integracije podatkovnih virov s ciljem doseči nivo zrelosti »Single source of truth«
  • Vizualizacija
 • Okvir načrta vpeljave podatkovne analitike s ciljem razviti proaktivno analitiko in iskanje izboljšav v vrednostni verigi:
  • enostavna analiza ekonomičnosti  in/ali okvir načrta pilotnega testiranja in uvajanja digitalnih dvojčkov;
  • presoja zrelosti konceptov stalnih izboljšav (Digital Lean) v proizvodnji;
  • pilotno testiranje tehnoloških platform : IIoT, AI, Machine learning, Cloud, BlockChain…
 • Okvir načrta vzpostavitve ekosistema partnerjev za pridobitev ustreznih kompetenc in hitro uvajanje novih proizvodnih tehnologij
III.  Načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
Oblikovano digitalno strategijo je potrebno prenesti v poslovanje. Ključni element prenosa so ravno digitalne zmožnosti podjetja (glej digitalni terminološki kotiček).

Načrt naj vsebuje vsaj:

 • seznam digitalnih zmožnosti potrebnih za uresničitev vaše digitalne strategije
 • izhodiščno stanje teh zmožnosti (pridobljeno iz testa digitalne zrelosti – I.)
 • potrebno stanje digitalnih zmožnosti (na podlagi ciljnega stanja iz digitalne strategije na področjih 1.-8.)
 • seznam aktivnosti in projektov za zapiranje vrzeli med trenutnimi in potrebnimi digitalnimi zmožnostmi za uresničitev digitalne strategije.

 

Digitalni terminološki kotiček

Digitalna zrelost podjetja je njegova stopnja razvoja na področju značilnosti digitalne ekonomije in digitalnih elementov kot npr.: digitalni kupec, digitalna strategije, digitalne tehnologije, operativno poslovanje, kultura, upravljanje in vodenje.

Zmožnost podjetja je zbir povezanih poslovnih virov (procesov, kompetenc, tehnologije, poslovnih vlog, …), ki delujejo usklajeno v doseganju rezultata, ki prispeva k uresničitvi smisla obstoja podjetja (poslanstva).  

Digitalna zmožnost je oblika zmožnost podjetja v digitalni ekonomiji, kot npr. predvidevanje novih potreb kupcev, inoviranje digitalnih poslovnih modelov, poslovna agilnost, upravljanja digitalne preobrazbe. Te zmožnosti potrebujemo, da lahko uresničimo digitalno strategijo

Digitalna preobrazba je poslovna preobrazba organizacije: z inoviranjem poslovnih modelov z uporabo digitalnih tehnologij, s pomočjo digitalnih zmožnosti in kompetenc ter digitalne kulture, vse s ciljem doseganja konkurenčne prednosti v digitalni ekonomiji na osnovi zagotavljanja večje VREDNOSTI in boljše izkušnje kupcem.

Customer eXperience (CX) je izkušnja kupca v poslovanju z nami.

Customer journey je popotovanje kupca do našega podjetja (vizualna tehnika, ki prikaže proces kako kupec prvič najde podjetje prvič in nato kako posluje z nami ter kakšno izkušnjo ima pri tem.

Touchpoints so točke spoja kupčevega popotovanja (zunanjih procesov) in notranjih procesov podjetja,

Employee eXperience (EX) je izkušnja našega zaposlenega v odnosu z našim podjetjem, ki bistveno vpliva na izkušnjo kupca

Vrednost za kupca nastane na podlagi zadovoljitve njegovih potreb.

Novi digitalni poslovni modeli so poslovni modeli podjetij z uporabo digitalnih tehnologij. Poslovni model pove kako organizacija ustvarja vrednost za svoj kupce in zase.

Digitalna platforma je najvišja oblika digitalnih poslovnih modelov, kjer se srečujta povpraševanje in ponudba v digitalnem svetu.

Digitalna kultura je oblika kulture podjetja, ki v razmerah digitalne ekonomije zagotavlja dobro izkušnjo zaposlenega in dobro izkušnjo kupca.