Cilj je vključitev v izvedbo aktivnosti v času trajanja operacije vsaj 60 mikro, malih ali srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) v Aktivnost 1 in vključitev 100 MSP v Aktivnost 2.

Pogoji za sodelovanje:

Na seznam strokovnjakov – izvajalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne neposredne izkušnje in spodaj zahtevane kompetence. Strokovnjaki – izvajalci so lahko fizične ali pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Izbrani strokovnjaki- izvajalci se morajo udeležiti obveznega usposabljanja izvajalcev. Izvajalce za izvedbo aktivnosti, ki se bodo morali udeležiti obveznega usposabljanja, bomo izbrali izmed vseh prijavljenih izvajalcev.

Zahtevane kompetence:

  • ustrezna izobrazba (vsaj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri: ekonomija, poslovne vede, pravo ali naravoslovnih smeri, tehnične vede)
  • delovne izkušnje: vsaj 5 let dela na področju
  • izkušnje vodenja projektov (vsaj 5 projektov) in procesov preobrazbe (razvojni in inovacijski projekti, razvoj trga, uvajanje novih izdelkov in storitev na trg, razvoj novih podjetij - zagonska podjetja ali notranje podjetništvo, uvajanje digitalnih tehnologij v poslovne procese);
  • poznavanje digitalnih sistemov preobrazbe

Splošni pogoji:

  • reference, ki so preverljive- reference se dokazujejo s spričevali, certifikati, uradnimi potrdili;
  • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev;
  • plačani davki, prispevki in druge pravno javne dajatve;
  • neodvisnost strokovnjaka – izvajalca: izvajalec od potrditve ustreznosti dalje, ne sme več podjetjem, ki jim svetuje ponujati lastne (ali takšne, ki so v lasti družbe iz katere izhaja) produkte in rešitve.

Vloge se prejema izključno po elektronski pošti na naslov: strokovnjaki@dihslovenia.si, do 31.03.2021 do 15.00 ure.

Vloga mora biti podpisana, prav tako pa se zahteva, da je vloga oddana v enem dokumentu, kjer je vidno, da je vsaka stran vloge parafirana podpisana, kakor tudi življenjepis, izjave in reference.

Prijavnico ter celotni poziv s pogoji, časovnimi in finančnimi okvirji najdete v priponki.

Vavcer pic Prejšnji prispevek

SPS z vavčerji znova podpira digitalizacijo

Digitalni profili foto freepik Naslednji prispevek

Napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov